واشر تخت

واشر تخت

واشر | واشر تخت

واشر تخت استاندارد USSD یا استاندارد آمریکائی از ضخامت و قطر بیشتری نسبت به واشر تخت استاندارد متریک برخوردار هستند و در قطر برابر وزن بیشتری برخوردار خواهند بود | Gasket